வெடிக்குமா போர்..? வெல்லுமா வடகொரியா..? video

வெடிக்குமா போர்

உலக சண்டியர் அமெரிக்காவின் ஏகாதிபத்திய அடக்கியாளும் அரச பயங்கரவாத ,முதலாளித்துவ அடக்குமுறைக்கு வடகொரியா அடங்குமா ..?

மிரட்டி பார்த்த அமெரிக்காவிற்கு ஏவுகணையை விட்டு காட்டிய

வடகொரியா கிங்கின் அதிரடி நகர்வு சண்டியரின் வாலை சுருட்ட வைத்துள்ளது

Spread the love