வீதியையோ மூடிய -சினோ


வீதியையோ மூடிய -சினோ

வீதியை மூடின பனிமழை ,மக்களே பாருங்க

இந்த சினோவுக்குள் நின்று செல்பி பிடிக்கும் கூட்டங்கள் அலை மோதுகின்றன