வீதியில் போன பெண்ணின் போனை பறித்து செல்லும் திருடன் – video


வீதியில் போன பெண்ணின் போனை பறித்து செல்லும் திருடன் – video

பிள்ளையுடன் வீதியால் நடந்து சென்ற பெண் ஒருவரது

கைபேசியை அவ் வழியால் பயணித்த திருடன் ஒருவன் திருடி

செல்லும் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது

வீதியில் போன பெண்ணின்
வீதியில் போன பெண்ணின்