வீதியில் கழன்று ஓடும் வாகனத்தின் சக்கரம்


வீதியில் கழன்று ஓடும் வாகனத்தின் சக்கரம்

அதிவேக சாலை ஒன்றில் ,வாகனத்தின் சில்லு ஒன்று கழன்று ஓடும் அதி பயங்கரத்தை இங்கே பாருங்கள்


இப்படியும் நடக்கும் என்பதற்கு இவை ஒரு உதாரணம்