வீட்டில் இருக்க மறுத்து கூட்டம் கூடிய முஸ்லீம்கள் – video


வீட்டில் இருக்க மறுத்து கூட்டம் கூடிய முஸ்லீம்கள் – video

பரவி வரும் வைரஸ் தாக்குதலை அடுத்து அதனை மேலும் பரவிடாது கட்டு படுத்தும் நோக்குடன் மக்களை வீட்டில் தங்குமாறு கோரிய

பொழுது அதை செவிமடுக்காது இவ்வாறு முஸ்லீம்கள் ஒன்று திரண்டு

வெளியில் செல்லும் காட்சிகளை பாருங்கள் இவர்களை என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க ..?

வீட்டில் இருக்க மறுத்து
வீட்டில் இருக்க மறுத்து