லண்டன் வீதி கடையில் நம்மவர்கள் சாப்பாடு – வீடியோ


லண்டன் வீதி கடையில் நம்மவர்கள் சாப்பாடு – வீடியோ

லண்டன் வீதியில் நம்ம ஆசிய நாட்டவர்கள் விதம் விதமான சாப்பாடு ,வாங்க சாப்பிடலாம் ,செஞ்சு பார்க்கலாம்

வந்த மாநாடுகளில் அக்காள் கால் ஒன்றிய நாம் நாட்டவர்கள் ,தமது நாட்டு

சாப்பாடுகளை வெளி நாட்டவர்களுக்கு வழங்கி அவர்கள் நாக்கினை பழுதாக்கி விட்டார்கள்