மக்கள் பார்க்கக் வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் – வீடியோ,


மக்கள் பார்க்கக் வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் – வீடியோ

மக்களுக்கு வித்தை காட்டிய இலகுரக பயணிகள் விமானம் ஒன்று

அவர்கள் கண்முன்பே வீழ்ந்து நொறுங்கிய


காட்சி வெளியாகியுள்ளது

மேற்படி சம்பவம் இன்று இடம்பெற்றுள்ளது

உலகை கொரனோ ஆட்டி படைத்தது கொண்டிருக்க இந்த விமான

சாகச காட்சிகள் இடம்பெறத்தான் செய்கின்றன

மக்கள் பார்க்க
மக்கள் பார்க்க