செல்பி பிடித்தவரை -உண்ணும் புலி – video


செல்பி பிடித்தவரை -உண்ணும் புலி – video

இறந்தது போல நடித்த புலி ஒன்று மக்களை வேட்டையாடும்

காட்சி வெளியாகியுள்ளது

இவ்வாறான முயற்சியில் மக்களே நீங்கள் ஈடுபடாதீங்க

இறந்தது போல நடித்த புலி செய்த இந்த அபாய

விளையாட்டை பாருங்க full video