சீமானின் அரசியல் போர் video

Spread the love

தமிழகத்தில் -சீமானின் அரசியல் போர் video

தமிழகத்தில் சீமான் புரட்சி வெடித்து பறக்கிறது ,இயற்கை மற்றும் ,மனித வாழ்வின் உயிரியல் தொடர்பில் சீமன் பேசும் இந்த அரசியல் மக்களி விழிப்புற செய்வதுடன் ,

நியத்தின் நியமாக நின்று பேசுகிறார் ,கேள்விக்கு பதில் என்ன வெடித்து பறக்கும் கேள்வி மழைகளிற்கு தூறல்கள் கூட தூவானமாக விழவில்லை என்பதே இந்த பகிர்வு காண்பிக்கிறது video


Spread the love