காயத்துடன் கரை ஒதுங்கிய டொல்பின்

Spread the love

காயத்துடன் கரை ஒதுங்கிய டொல்பின்

இந்தனோசியா கடற்பரப்பில் டொல்பின் இறந்து கரை ஒதுங்கியுள்ளது .

இந்த காயம் எவ்வாறு ஏற்பட்டது என தெரியவரவில்லை full video


Spread the love