கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் யானை – விடேய்


இந்தியாவில் யானை ஒன்று கடை ஒன்றுக்குள் புகுந்து தனக்கு வேண்டிய பொருட்களை சிலதை சாப்பிட்டு விட்டு

,அங்கிருந்த பின்னோக்கி செல்வதை காணுங்கள்

இதில் அழுத்தி வீடியோ பார்க்கவும்

கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் யானை
கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் யானை