இந்தியாவில் கிணற்றுக்குள் வீழ்ந்த புலி – பிடிக்கும் மனிதர்கள் – வீடியோ


இந்தியாவில் கிணற்றுக்குள் வீழ்ந்த புலி – பிடிக்கும் மனிதர்கள் – வீடியோ

மேற்கு இந்தியா பகுதியில் உள்ள கிராமத்து புறத்தில் உள்ள நீர் இலலாத

கிணறு ஒன்றுக்குள் புலி ஒன்று வீழ்ந்து விட்டது,இதனை அவதனித்த மக்கள் இதனை பிடிக்கும் காட்சி இது

இந்தியாவில் கிணற்றுக்குள்
இந்தியாவில் கிணற்றுக்குள்