ஆப்ரிக்கா கப்பலை- ஐரிஸ் கடலில் கரை ஒதுக்கிய கோர புயல் – video


ஆப்ரிக்கா கப்பலை- ஐரிஸ் கடலில் கரை ஒதுக்கிய கோர புயல் – video

ஆப்ரிக்கா கடல் பகுதியில்

தரித்து நின்ற ஆவி கப்பல் ஒன்றை

பிரிட்டனையை மையம்


கொண்டு தாக்கி வந்த புயல்

தள்ளி வந்து ஐரீஷ் கடல் பகுதியில்

கரை சேர்த்துள்ளது .

ஆப்ரிக்கா கப்பலை