ஆபத்தில் இருந்து தப்பிய உலங்கு வானூர்தி – குவிந்த மக்கள் video


ஆபத்தில் இருந்து தப்பிய உலங்கு வானூர்தி – குவிந்த மக்கள் video

இந்தியா இராணுவத்துக்கு சொந்தமான சூப்பர் ரக உலங்கு வானவூர்தி ஒன்றுக்கு வானில் நடந்த


அந்த சம்பவம் .

பெரும் ஆபத்தில் இருந்து தப்பித்தது
காணொளியில் முழு விபரம்