அவரை பிஞ்ச செருப்பால அடிக்கணும் – சீமான்

பிஞ்ச செருப்பால அடிக்கணும்

அவரை பிஞ்ச செருப்பால அடிக்கணும் – சீமான்

உலக தமிழர் அரசியலை ஒருகுடையின் கீழ் நடத்தி வரும் .புரட்சி

காவலன் ,எரிமலை கொதியன் ,வீர தமிழன் செந்தமிழன் சீமான்

அதிர வாய்த்த பேச்சு

Spread the love