தேடி வரும் துப்பாக்கி …!

தேடி வரும் துப்பாக்கி …! பங்கு சந்தை போல பாயுது ந்தன் ஆசை …. தேடும் திசை தெரியா போடு தென்ன ஓசை …? ஆழ கடல் போல ஆடுதென்ன மனமோ ..? தேவை…

Continue Reading...

தமிழ் நாடே அழிக …!

தமிழ் நாடே அழிக …! ஆழ குழி நீ இருந்து அழுத குரல் கேட்கலையோ ..? நீதி சொல்லும் மாந்தர் எல்லாம் நினைவே உன்னே மீட்கலையே …. நாலு நாள் உள்ளுக்குள்ளே – சுஜித்…

Continue Reading...

சீமான் ….!

சீமான் ….! தலைவன் முன்னே நின்று தலைமை தாங்கிறான் … தமிழன் என்று கூவியே தரணி எழுப்பிறான் …. வாடி வீழ்ந்த மக்கள் கண்டு வாடி துடிக்கிறான் …. வள்ளல் ஆட்சி தந்திட வாக்கு…

Continue Reading...

சிரிப்பவர் சிரிக்கலாம் ..!

சிரிப்பவர் சிரிக்கலாம் ..! தங்கு தடையின்றி தடை வந்து வீழ்ந்தாலும் .. சொந்த வீடின்றி செகிசின்றி அலைந்தாலும் … எடுத்த முயற்சியை எடுத்தெறிந்து போகேன் … அடுத்தவர் கண்ணில் அகப்பட்டும் அழியேன் … இழிந்தின்று…

Continue Reading...