ஐஸ் மலையாக மாறியுள்ளஅத்திலாந்திக் கடல் – வீடியோ

உலகில் மிக பெரும் கடலாக அட்லாந்திக் கடல் பெரும் ஐஸ் மலையாக உள்ள காட்சிகளை
நாசா வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .
அந்த காட்சிகள் இங்கே

மேலும் 20 செய்திகள் கீழே