மைத்திரிக்கு நடந்த செருப்படி- 23 பேருடன் கட்சி தாவிய மகிந்த ..!

இலங்கையில் கூடடணி ஆட்சியை கவிழ்த்து திடீரென பிரதமராக மகிந்த முளைத்தார் .இந்த கொதிப்பு
நிலை கொழும்பு அரசியலை புரட்டி போட்ட வண்னம் இருக்க தற்போது பழைய காதலர்கள் புதுமண கோலத்தில் உலவி வந்து பர பரப்பை
ஏற்படுத்தினார் .

இவ்வாறான சூழலில் தற்போது முக்கிய பிரமுகர்கள் 23 பேருடன் பொதுயென பெரமுனாவுடன் இணைந்துள்ளார் .

மேற்படி சம்பவம் மைத்திரி ஐயாவுக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது


Lakshman Yapa Abeywardena
Anura Priyadarshana Yapa
T. B. Ekanayake
Chandima Weerakkody
Susantha Punchinilame
Sumeda G. Jayasena
Tharanath Basnayake
Sudarshini Fernandopulle
Mahindananda Aluthgamage
Johnston Fernando
Janaka Bandara Tennakoon
C. B. Ratnayake
Mahinda Yapa Abeywardena
Shehan Semasinghe
Namal Rajapaksa
Janaka Wakkumbura
Dulip Wijesekara
Prasanna Ranatunga
Rohitha Abeygunawardena
Priyankara Jayarathna
Nimal Lansa
Kanchana Wijesekara
Arundika Fernando
Thenuka Vidanagamage
Indika Anuruddha
D. V. Chanaka
Prasanna Ranaweera

மேலும் 20 செய்திகள் கீழே