ஆடுகளத்தில் சந்திரிக்கா – கதறும் மகிந்தா ,மைத்திரி

இலங்கையின் நிகழ்கால அரசாங்கத்தின் ஆடுகளத்தில் சந்திரிக்கா தனது ஆட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளார் ,இதன் அடிப்படையின் ஆளும் மைத்திரி ,மற்றும் மகிந்தா அணிகள் தினறி வருகினற்னர் , பறிபோன தனது பரம்பரை கட்சியை மீட்டு மீள புதிய அரசியலினிலை நிறுத்தும் நகர்வில் சந்திரிக்கா தீவிரம் காட்டி வருகின்றார் ,எனினும் இவரது இந்த நகர்வை தடுக்கும் நோக்கில் ஆளும் வர்க்கம் நகர்ந்து செல்கிறது

ஆடுகளத்தில் சந்திரிக்கா - கதறும் மகிந்தா ,மைத்திரி
ஆடுகளத்தில் சந்திரிக்கா – கதறும் மகிந்தா ,மைத்திரி

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.