இலங்கை ,ரஷியாவுக்கு இடையில் இராணுவம் ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்து …!

இலங்கை மற்றும் ரஷ்யா நாட்டுக்கு இடையில் இரு தரப்பு இராணுவ ஒத்துழைப்பு #
மற்றும் பாதுகாப்பபு தொடர்பான உடன் படிக்கைகள் கைச்சட்டத்திட பட்டுள்ளன .

பிராந்தியா ,மற்றும்க் உலகளாவிய அரசியல் மாற்றங்கள் அசுர வேகத்தில் மாற்றம் அடைந்து வரும் நிலையில்
இவ்வித உடன்பாடுகள் கூட்டிணைந்து பயணிப்பது தெற்காசியாவில் இலங்கை முக்கிய கேந்திரமாக
மாறியுள்ளதை கோடிட்டு காட்டுகிறது

மேலும் 20 செய்திகள் கீழே